Logo - MNU

— Om MNU

Om oss

Meløy Næringsutvikling AS(MNU AS) ble etablert i samarbeid mellom Norsk Hydro og Meløy kommune i 1992. Meløy Næringsutvikling eies av Yara Norge Glomfjord (25 %), Meløy kommune (50,0 %), Nordlandsbanken (12,5 %) og Sparebank1 Nord-Norge Invest AS (12,5 %).   Over en 15-årsperiode har MNU bidratt til etableringen av 600 nye arbeidsplasser i Glomfjord Industripark og rundt 200 i kommunen ellers. I denne perioden er det investert om lag 6 milliarder kroner i næringslivet i Meløy, der de lokale aktørene har bidratt med omlag 100 millinoer kroner. Resultater målt av Telemarksforsking viser at Meløy er blant de 5 beste kommuner i Norge når det gjelder nærings- og bedriftsutvikling, og i toppen i Nordland. Meløy har de siste årene ligget blant de 30 mest næringsvennlige kommuner i Norge.

Meløy Næringsutvikling har også datterselskapet MNU Meløy Eiendom AS, som eier og leier ut produksjons- og kontorlokaler til bedrifter i Glomfjord Industripark og MNU Meløy Innova AS hvor Meløy Næringsutviklings kommersielle virksomhet drives. Meløy Næringsutvikling AS har fra 1.januar 2016 ingen ansatte, men følges opp at styreleder Leif Kristiansen. Eierne og styret valgte i slutten av 2015 etter at de ansatte enten var slutten eller sagt opp, og ikke videreføre den aktive næringsutviklingen man så langt hadde arbeidet for. Dette skyldes både at man i forbindelsen med omstillingen har opprettet Meløy Utvikling KF som har ansvar for næringsutviklings- og omstillings-arbeidet Meløy i dag og at man ikke hadde økonomi til å videreføre selskapets drift og virksomhetvidere.

Styret består i dag av: Styreleder Leif Kristiansen, Yara Norge Glomfjord, Line Voll Bang, Hemis AS, Meløy og Bjørn Sleipnes, DNB, Bodø. 

 

 

 

 

Nettverk

Meløy Næringsutvikling har gjennom sitt 20 årig arbeid opparbeidet seg et betydelig nettverk. Ikke minst har selskapets ansatte et brett nettverk da man har samlet kompetanse fra flere bransjer og næringsaktører både fra offentlig og privat virksomhet.   I tillegg har man arbeidet med prosjekt i inn- og utland som har vært med på å bygge opp et nettverkikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.

Nettverk er meget positivt og vel anvendt.

Målgrupper

Kort fortalt er våre målgrupper etablerer, gründere og eksisterende næringsliv i Meløy kommune som ønsker at det skal legges tilrette for bedrifts- og næringsutvikling i kommunen. Det er disse vi skal hjelpe på vei og finne de rette svarene til sine daglige utfordringer og en ellers så kompleks hverdag med regler, lover og andre forhold som man må forholde seg til for å etablere nye arbeidsplasser og bedrifter.

Den andre og minst like viktige målgruppe er eksisterende bedrifter og næringsliv i inn- og utland som har et ønske å behov for å ekspandere, finne ny lokalisering og lokaler, leter etter ny og annen infrastruktur både industrielt og tjensteytende og som kan gi Meløy som resultat nye arbeidsplasser og bedrifter.

Den siste målgruppen som også er viktig for å skape morgendagens arbeidsplasser og bedrifter, er FoU institusjoner, universitet, hølyskoler og miljøer der man har som formål å arbeide med innovasjon og utviking og som er opptatt av å forske for utvikle morgendagens næringsliv, nasjonalt og internasjonalt.     

— Tjenester

skjema  

Ønsker du å komme i kontakt med oss eller har en sak du ønsker å formidle, melde deg på våre kurs eller har andre ønsker, benytt nedfor viste skjema.  

 

Prosjektutvikling

I forbindelse med omstillingen i Meløy stilles det krav om at det i prosjektarbeidet benyttes en prosjektmetode som heter PLP-metoden. Dette er en prosess og en arbeidsmåte som tar en ide eller et prosjekt fra start til mål gjennom flere faser; 1. Idefasen 2. Forstudie 3. Forprosjektet 4. Hovedprosjektet og 5. Etteranalysen. Videre settes det krav til klare at et prosjekt skal ga klare mål, en milepælsplan, angir beslutningspunkt, aktiviteter og angir de ressurser som trenges for å gjennomføre aktivtetene. 

Våre kunder som forelegger oss ideer eller prosjekt vil være nødt til å formulere sine søknader etter denne metoden og i tilfeller der det trenges bistand, råd og veiledning vil vi kunne bidra med dette.  

Å bruke denne metoden har vist seg å være særlig fruktbar i omstillingsprosjekter og annen organisasjonsutvikling både i offentlig og privat virksomhet. Metoden er et verktøy som er hyppig brukt av, og anbefales av Innovasjon Norge.


Litt mer om metoden:

Prosjekt-Leder-Prosessen (PLP).
Metoden legger vekt på at involverte i prosjektet får tilført ny og nyttig kunnskap som kan brukes og videreutvikles internt i organisasjonen og hos den enkelte, både i og etter
prosjektperioden.
I PLP-metoden står følgende elementer sentralt:
·         Eierrollen
·         Det personlige ansvar
·         Et forpliktende samarbeid
·         Resultatmåling

PLP har vist seg spesielt godt egnet når:
·         En strategi skal realiseres – fra ord til handling
·         Det er behov for en felles forståelse av effektivt prosjekt- og utviklingsarbeid.
 

 

PLP er en faseinndelt metode delt inn i forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Hver fase
utarbeider prosjektplan og sluttrapport. I tillegg kommer statusrapporter når fasen varer
mer enn 3 mnd.
Et prosjekt har ofte eiere på forskjellig nivå. I kommunal sammenheng er det vanligvis et
politisk utvalg eller administrativ ledelse som er eier og ønsker prosjektet gjennomført.
Eier utformer et mandat for prosjektet. Ved bruk av PLP-metoden opprettest det alltid prosjektansvarlig (PA) og prosjektleder (PL).
PA blir pekt ut av prosjekteier og sikrer hans interesser og at resultatet av prosjektet blir i samsvar med dette. PA har det totale prosjektansvaret og kan endre retning på eller avbryte prosjektet, dersom målene ikke blir nådd eller rammevilkåra endrer seg. Det forventes at PA/eier etterspør resultat og har et nært forhold til prosjektet. PA er ofte en ansatt hos prosjekteier PL bistår prosjekteier i prosessen i samsvar med rammene som prosjekteier har satt og står omtalt i prosjektplanen, er inspirator og veileder for PA.  PL kan være en ekstern konsulent.

Prosjektplanen utarbeides av PL, i samarbeid med prosjekteier, i starten av prosjektet.
Planen, som er et sentralt styringsdokument for prosjektet, inneholder mål, organisering,
risikovurdering og aktivitetsplan som spesifiserer rammer, omtaler arbeidsoppgaver og
tidsbruk. Den synliggjør også hvordan PA og PL sikrer kommunikasjonen og kvaliteten på
arbeidet i løpet av prosjektperioden, for eksempel å ha faste møter, statusrapporter osv.
Prosjektplanen legges fram for prosjekteier for kvalitetssikring og godkjenning.
I tillegg kan prosjekteier opprette styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe.
Det går også an å dele opp prosjektet i flere delprosjekt. Når prosjektet er avslutta lager
prosjektleder en sluttrapport som omtaler arbeidet som er gjort og forslag til veien
videre.

Finansiering

Siden Meløy kommune er blitt en statlig omstillingskommune har man fått stilt til disposisjon 100 mill. NOK til omstilling og næringsutvikling de neste 5 - 6 år. Siden omstillingsmidlene er  offentlige midler bevilget av staten, Nordland Fylkeskommune og Meløy kommune er de å regnes som statlige omstillingsmidler med de begrensninger og muligheter dette gir. I forhold til dette må regelverket for statlige omstillingsmidler og finansierings mulighetene gjeldene hos      Innovasjon Norge følges.

Både tilskudd, lån og risikokapital kan innvilges av disse midlene. Omstillingsstyret har gjennom sin diskusjon fokusert på at midlene hovedskalig skal bidra til etablering av lønnsomme bedrifter, men støtte kan også gis til infrastruktur og bolyst prosjekter. For at støtte i det hele tatt skal kunne gis må tiltaket eller prosjektet være innenfor omstillingsstyrets strategi- og handlingsplan. Samtidig arbeides med å få etablert et egenkapitalfond som man håper skal være på plass i løpet av sommeren 2013.

Hva kan midlene brukes til?

Målet med offentlige omstillingsbevilgninger er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen eller regionen. Det skal etableres lønnsomme arbeidsplasser; og midlene skal bidra til økt verdiskaping ved at næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust. Omstillingsmidlene skal utgjøre en ekstraordinær innsats i området for en avgrenset periode og skal være et supplement til ordinære virkemidler. Omstillingsmidlene skal primært benyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase.

 

 

 Eksempler på hva midlene kan brukes til er:

- Kompetanseutvikling, industriell forskning, utvikling, innovasjon og mulighetsstudier
- Etablering og investering av ny virksomhet eller utvikling av eksisterende virksomheter                                    
- Nettverksbygging mellom bedrifter
- Bygdeutviklingsprosjekter
- Administrasjon av omstillingsorganisasjonen
- Konkretisering av krav til infrastruktur for næringslivet
- Mobilisering og tiltaksarbeid

Omstillingsbevilgningen må benyttes i samsvar med regelverket i EØS-avtalen og midlene kan gis som såkalt bagatellmessig støtte. Det betyr blant annet at støttebeløpet er avgrenset oppover til 200.000 euro over en treårsperiode. Les mer om reglene for bagatellmessig støtte under EØS-avtalen på regjeringens nettsider.

Det er ingen søknadsfrist for å søke om økonomisk støtte fra omstillingsmidlene. For søknad og bistand ta kontakt med:
post@mnu.no eller telefon 75 71 99 00

Benytt også Skattefunn i finansieringen av utviklingsprosjekt.

 

 

— Presseklipp

Hentet fra media

Flere nyheter

— Omstilling

omstillingen i meløy

Mulighetsbilde over framtidens turistprosjekt på Svatisen

  Omstillingen i Meløy har bakgrunn i at REC Wafer Norway ASAs beslutning sommeren 2011 om å permittere et betydelig antall av sine ansatte i Glomfjord på grunn av markedssituasjonen for solcelle-wafere på verdensmarkedet. Dette ble etterfulgt av ytterligere permitteringer høsten 2011 med påfølgende oppsigelser da markedet ikke endret seg, og fikk som endelig resultat at selskapet begjærte seg konkurs sommeren 2012. For Meløys vedkommende resulterte dette i 600 færre sysselsatte i Glomfjord Industripark og at den totale verdiskapningen i Meløy gikk ned med 1,8 mrd. NOK. Både det lokale og regionale næringsliv merker følgende av dette og i dag har man igangsatt et betydelig omstillingsarbeid for å skape og etablere nye arbeidsplasser og bedrifter. Man står overfor betydelig utfordringer og oppgaver med å finne nye muligheter, bedrifter og til sist investorer som har troen på at man kan skape en ny og framtidsrettet morgendag for Meløy samfunnet. 

Meløy kommune sammen med Meløy Næringsutvikling startet allerede sommeren 2011 å forberede og planlegge det omstillingsarbeidet man nå er midt inne i. Formelt ble dette ikke igangsatt før i midten av mai 2012 etter at stortinget hadde besluttet å innvilge Meløy kommune en omstillingspakke på 100 mill. NOK fordelt på, 50 mill. NOK fra staten, 25 mill. NOK fra kommunen.

              

For å raskt tilgang på disse offentlige midlene laget Meløy kommune sammen med Meløy Næringsutvikling en strategi- og handlingsplan for omstillingen som ble vedtatt av Meløy kommunesteyret og godkjent av Nordland Fylkeskommune i 2012. Denne planen er nå revidert og man har også endret målene og innholdet i denne slik at den vil være retningsgivende for det omstillingsarbeidet man skal gjennomføre framover både med tanke på hvilken næringer man skal satse på og de målene man har satt seg for de kommende årene når det gjelder næringsutviklingsarbeidet i Meløy kommune. Strategi- og handlingsplanen er tilgjengelig på lenken nederst på denne siden. Handlingsplanen skal rulleres vært år og man skal motivere til deltagelse, engasjement og innvolvering av alle kommunenes innbyggere og næringslivet.

Når det gjelder omstillingsmidlenes muligheter og bruk ber vi deg gå til vår side om Tjenester og Finansiering.

 

 

 

                               

 

— Kontakt

ADRESSER

Meløy Næringsutvikling
Schalthuset, Glomfjord Industripark
Mobil: +47 41 45 88 27
e-post: leif.kristiansen@yara.com

Postadresse:

Meløy Næringsutvikling AS
Postboks 84
N-8161 Glomfjord

 

 

 

Ansatte